gwann - weak

English Cornish Type Parish Elements Link
Bodwen Boswann Settlement Helland bos (dwelling)
gwann (weak)
Read more
Malpas Gwanndremen Settlement St Clement gwann (weak)
tremen (passage)
Read more