Mexico Towans (EN) / Tewynnow Meksiko (KW)

Parish: 
Hundred: 
Elements: 

Meksiko

Meaning: 
Mexico

tewynnow

Meaning: 
towans, sand dunes
Elements notes: 
tewynnow 'dunes' + Meksiko