Killiow (EN) / Kelliow (KW)

Type: 
Parish: 
Hundred: 
Elements: 
Elements notes: 
<kelliow> 'groves'
Historic forms: 
Kiliou 1244 Killiou 1305 Kellioumercol juxta Nansavallen 1362 Kelyowe 1428