Killiow (EN) / Kelliow (KW)

Type: 
Parish: 
Hundred: 
Elements: 

kelliow

Meaning: 
groves
Elements notes: 
<kelliow> 'groves'
Historic forms: 
Kyliou 1327 Kelyowe 1545