Killaworgey Farm (EN) / Kilworgi Woles (KW)

Type: 
Hundred: 
Elements: 

kil

Meaning: 
nook, back, ridge

Gworgi

This refers to the name of a person: 
name

goles

Meaning: 
lower
Elements notes: 
<kil> 'nook, back, ridge' + <Gworgi> personal name + <goles> 'lower'
Historic forms: 
Lower Killaworgy 1884 (farm) (Symons, 1884) Lower Killaworgey 1888 (OS, 1888) Lower Killaworgey 1907 (OS, 1907)