Stockaton (EN) / Trestokk (KW)

Type: 
Parish: 
Hundred: 
Elements: 

stokk

Meaning: 
stump, log

tre

Meaning: 
farmstead, settlement
Elements notes: 
<tre> 'farmstead, settlement' + <stokk> 'stock, log'
Historic forms: 
Stoketun 1175 (Gover, 1948) Stoketun 13th (1348) Pat (Svensson, 1987) Stoke alias Stokadon 1650 PS (Svensson, 1987) Stockdon 1653 PCC Wills (Gover, 1948) Stockaton 1842 (tenement)(CRO, TA/210, 1842) Stockton 1884 (residence and farm)(Symons, 1884) Stockaton 2016 (OS, 2016) Stockaton Wood 2016 (OS, 2016)