Higher Killaworgey Farm (EN) / Kilworgi Wartha (KW)

Type: 
Hundred: 
Elements: 

kil

Meaning: 
nook, back, ridge

Gworgi

This refers to the name of a person: 
name

gwartha

Meaning: 
higher
Elements notes: 
<kil> 'nook, back, ridge' + <Gworgi> personal name + <gwartha> 'higher'
Historic forms: 
Higher Killaworgy 1884 (farm) (Symons, 1884) Higher Killaworgey 1888 (OS, 1888) Higher Killaworgey 1907 (OS, 1907) Higher Killaworgey Farm 2015 (CC Mapping, 2015) Killaworgey Farm 2015 (CC Mapping, 2015)